Informace o zpracování osobních dat

Svým podpisem v přihlášce udělujete výslovný souhlas spolku Statek, z. s., IČ: 22685227, se sídlem Lesnovek 1, 463 48, Hlavice, zapsaném ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu Ústí nad Labem, spis. zn. L 6309 (dále jen „spolek Statek“), aby v souladu s platnými předpisy zpracovával osobní údaje uvedené v přihlášce.

Důvod, způsob a doba uchování osobních údajů:

Osobní údaje poskytnuté pro účely organizace výše uvedené akce.

Vaše osobní údaje se shromažďují, zpracovávají a uchovávají pro účely identifikace účastníků a splnění zákonných požadavků na akci pořádané spolkem Statek. Osobní údaje jsou v nezbytných případech předávány pověřeným třetím osobám (např. při ošetření účastníka, hygienické stanici atp.). V souvislosti s uvedenou akcí budou vaše osobní údaje zpracovávány nejdéle po 2 let ode dne jejich poskytnutí nebo do doby odvolání tohoto souhlasu.

(*) Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů. Bez uvedení těchto údajů se není možné přihlásit na akci.

Souhlasím s pořizováním a zveřejněním fotografií přihlašované osoby v souvislosti s propagací výše uvedené akce.

Údaje se shromažďují, zpracovávají a uchovávají pro účely propagace činnosti spolku Statek a zveřejňují se v této souvislosti na internetových stránkách. Souhlas je poskytnut do doby odvolání tohoto souhlasu.

Souhlasím s uchováváním osobních dat i po skončení organizace akce a se zasíláním informací ohledně připravovaných akcí či informací o činnosti pořadatele. 

Vaše poskytnuté osobní údaje se shromažďují, zpracovávají a uchovávají pro účely zasílání pozvánek a dalších informací souvisejících s akcemi a činností spolku Statek. Platnost tohoto souhlasu je do doby jeho odvolání, nejdéle však 10 let ode dne poskytnutí vašich osobních údajů. Pro tento účel se uchovávají a zpracovávají údaje: jméno, příjmení, adresa bydliště, e-mailová adresa. Údaje nebudou poskytnuty třetím osobám.

Obecné informace:

Máte právo svůj souhlas související s ochranou vašich osobních údajů kdykoli s budoucí účinností odvolat prostřednictvím emailu statek@statek.org.

Dále máte právo být informován o zpracování svých osobních údajů, máte právo na přístup k osobním údajům, na opravu, resp. doplnění, na výmaz, na omezení zpracování, na přenositelnost údajů, můžete podat námitku či stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Poskytnutí souhlasů je dobrovolné (*).

Správcem i zpracovatelem osobních údajů je spolek Statek.